Consilieri locali, declarati INCOMPATIBILI de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a 4 aleși locali, după cum urmează:

1. NEAGU COSTEL, fost Viceprimar, actual Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Văcăreni, Județul Tulcea

 

INCOMPATIBILITATE

 

În perioada exercitării mandatului de viceprimar (2012 – 2016), respectiv în perioada 25 octombrie 2012 – 05 noiembrie 2013 a fost mandatat prin procură specială să reprezinte S.C. Vicor Real Textil S.R.L. în raporturi administrative, judiciare și patrimoniale cu terțe persoane fizice sau juridice din țară și străinătate. În baza procurii speciale a exercitat funcția de administrator și au fost emise facturi în sumă totală de 49.383 lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 

2. POPA IOAN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Cărand, Județul Arad

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

 

În exercitarea mandatului de consilier local (2016 – 2020) a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local în urma căreia, între persoana evaluată și Primăria comunei Cărand a fost încheiat un Contract de închiriere, având ca obiect închirierea unei suprafețe de 11,65 ha de pajiște aflată în domeniul privat al comunei și în baza căruia persoana evaluată a beneficiat de subvenții în campania 2017 de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Arad.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și ale art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

 

3. MISTOR CONSTANTIN, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Variaș, Județul Timiș

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

 

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 – 2016) a luat parte la deliberarea și votarea a 3 Hotărâri ale Consiliului Local, având un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local. De asemenea, persoana evaluată a participat la încheierea unui contract de închiriere pășune între Consiliul Local și S.C. Birom 2007 S.R.L., societate în cadrul căreia persoana evaluată a deținut funcția de administrator.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, ale art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001 și ale art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

 

4. STER ANGELA, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Satulung, Județul Maramureș

 

INCOMPATIBILITATE

 

În perioada 01 noiembrie 2012 – 14 aprilie 2016 a deținut și exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Satulung, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”;

 

· art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

 

· art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

 

· art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice […];

 

· art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții și calități: […] c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv[…]”;

 

· art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local […]”.

 

· art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine […]”;

 

· art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”.

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

 

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

 

Related posts

Leave a Comment

9 − four =