Concursul de angajare pentru profesorii suplinitori calificați și necalificați 2022. Probele încep pe 29 august, iar repartizările sunt pe 1-2 septembrie / Documentele necesare pentru înscriere și calendarul complet

16 august 2022  |  07:17  |  👁 728 Vizualizari


Concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor rămase vacante/ rezervate la nivelul județului/ municipiului București se desfășoară în perioada 25 august – 2 septembrie 2022, potrivit Calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023, anexă din metodologia-cadru specifică (documentele, în articol).

Concursul se susține, astfel, “în situaţia în care, până la începerea cursurilor, nu pot fi ocupate toate posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate cu personal didactic de predare titular, personal didactic de predare calificat angajat cu contract individual pe perioadă determinată sau cu personal didactic de predare calificat în regim de plata cu ora”, potrivit articolului 98, alineatul 1, din metodologie.

“În condiţiile prezentei Metodologii, inspectoratele şcolare organizează, la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic de predare calificat. În mod excepţional, până la începerea cursurilor, inspectoratele şcolare pot organiza testări prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului fără studii corespunzătoare postului”, mai prevede același alineat.

Concursul pentru suplinitorii calificați

Alineatul 2 de la articolul 98 precizează: “Condiţiile de înscriere şi de participare la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate sunt aceleaşi ca şi cele pentru concursul naţional“.

Articolul 99, alineatul 1, menționează următoarele: “Concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate constă în probă practică/orală sau inspecție specială la clasă și probă scrisă în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației”.

Documentul menționat anterior prevede că proba scrisă se desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului național. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 oreNota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.

Calendarul acestui concurs

Potrivit punctului 18 din documentul citat, “Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul județului/municipiului București” presupune următoarele:

“a) depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere;
Perioada: 25-26 august 2022

b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului*; Termen: 29 august 2022

c) desfăşurarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor; Termen: 30 august 2022

d) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale. Perioada: 30-31 august 2022“.

Testarea pentru necalificați

“Art. 102 (1) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă.

(2) La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante se pot prezenta și persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat. (…)

(4) Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisă și interviul se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfășurării interviului.

(5) Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise, cât și a interviului, este 5 (cinci).

(6) Candidații pot contesta rezultatul evaluării lucrării scrise. Contestațiile se depun la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Contestațiile se soluționează prin recorectarea lucrărilor scrise de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de soluţionare a contestațiilor prevăzută la art. 101 alin. (1). Rezultatul stabilit în urma recorectării rămâne definitiv și se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Hotărârile comisiei județene/a municipiului București de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.

(8) În vederea susținerii interviului, comisia pentru organizarea și desfășurarea testării personalului fără studii corespunzătoare postului elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborată de Ministerul Educației. Candidatul extrage un bilet și răspunde la întrebările conținute de acesta.

(9) Contestațiile privind organizarea și desfășurarea interviului se adresează, în scris, inspectoratului școlar și se soluționează de consiliul de administrație al inspectoratului școlar”, se arată în metodologie.

 

Continuarea aici: https://www.edupedu.ro/concursul-de-angajare-pentru-profesorii-suplinitori-calificati-si-necalificati-2022-probele-incep-pe-29-august-iar-repartizarile-sunt-pe-1-2-septembrie-documentele-necesare-pentru-inscriere-si-cal/

Distribuie:

Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.