Au început înscrierile pentru admiterea la UPG Ploieşti

Cei care vor să devină studenţi ai universităţii ploieştene – cu profil unic atât în România, cât şi la nivel european – pot să se înscrie la concursul de admitere până pe 18 iulie, data limită stabilită conform programului de desfăşurare a sesiunii de vară 2018 privind ocuparea locurilor de către cei care vor să urmeze studiile universitare de licenţă.

În funcţie de opţiuni, candidaţii pot să se înscrie la Facultatea de inginerie mecanică şi electrică, Facultatea de ingineria petrolului şi gazelor, Facultatea de tehnologia petrolului şi petrochimiei, Facultatea de ştiinţe economice, Facultatea de litere şi ştiinţe. Trebuie menţionat însă faptul că anul acesta se va înregistra şi o premieră, în contextul în care, dintre cele 2000 de locuri aprobate la nivel naţional pentru absolvenţii de licee care funcţionează în mediul rural, 31 au fost repartizate universităţii ploieştene, cărora li se adaugă alte 15 locuri speciale pentru cei din etnia romă. Admiterea la UPG se va face tot pe bază de dosar, în perioada 1- 4 septembrie 2018 urmând să fie afişată lista actualizată cu locurile rămase libere pentru sesiunea de toamnă.

Conform programului de desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă – Sesiunea de vară 2018, la Universitatea “Petrol-Gaze” Ploieşti înscrierile au început pe data de 10 iulie şi se vor finaliza pe 18 iulie. Înscrierea candidaţilor pentru cele 950 de locuri – granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, se face la sediul universităţii, programul de lucru fiind de luni până vineri, între orele 9.00-15.00 (cu pauză între orele 12.00-13.00), iar sâmbăta şi duminica, între orele 9.00-13.00. Universitatea organizează concurs de admitere la studiile universitare de licenţă în două sesiuni: sesiunea de admitere de vară şi cea de toamnă, pentru locurile rămase necompletate. După cum ne-a declarat rectorul UPG, Mihai Pascu Coloja, în comparaţie cu anul trecut, în noul an universitar vor fi ceva mai multe locuri pentru viitorii studenţi, având în vedere că la Ploieşti sunt asigurate şi 31 de locuri speciale pentru tinerii care au învăţat la unităţi de învăţământ aflate în mediul rural. Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe programe de studii/specializări acreditate în cadrul Universității Petrol -Gaze din Ploieşti, conform legislaţiei în vigoare. La concursul de admitere din anul 2018, pentru ciclul universitar de licenţă se ia în considerare media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat, care constituie criteriul de admitere. Media minimă de admitere este 5 (cinci). Interlocutorul nostru ne-a menţionat că un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. Numai că un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, respectiv pentru un singur program de masterat şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat prin depunerea diplomei/adeverinţei de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaștere a diplomei/adeverinței ciclului de studii anterior absolvit, după caz, în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de conducerea universității. Adeverinţa de bacalaureat este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2018. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cu diplome obţinute în statele menţionate, recunoscute de instituţiile de învăţământ superior în baza adeverinţei/ atestatului de recunoaştere şi echivalare eliberat de Consiliul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.Taxa de înscriere la concursul de admitere din anul 2018 este de 150 lei pentru fiecare program de studii/ specializare la care se înscrie un candidat. Categoriile de candidaţi care beneficiază de scutire de taxă de înscriere pentru un singur program de studii sunt: candidaţii orfani de ambii părinţi; cei care provin din casele de copii sau plasamente familiale; copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; candidaţii care sunt copii ai salariaţilor UPG; candidaţii care sunt salariaţi ai universităţii. Ierarhizarea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget şi a candidaţilor admişi pe locurile cu taxă în cadrul fiecărui program de studii/ specializare dintr-un domeniu de licenţă se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Locurile finanţate de la buget revin celor mai bine clasaţi candidaţi de la fiecare program de studii/ specializare. Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale, recunoscute de către Ministerul Educaţiei Naţionale, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, cu condiţia de a face dovada distincţiilor obţinute (în original şi copie).

Related posts

Leave a Comment

18 + six =