ADMITERE 2020, ghid complet. Cum se completează fișa de înscriere și cum se face repartizarea la liceu

admitere liceu
29 iunie 2020  |  07:56  |  👁 845 Vizualizari


Admitere 2020. După afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională 2020, sâmbătă, 27 iunie, absolvenții clasei a VIII-a intră într-o nouă etapă, cea a admiterii la liceu.

160.468 candidaţi au fost prezenţi la examenul de Evaluarea Națională 2020, dintr-un total de 172.531 de înscrişi. Cei 122.000 de elevi care au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 vor participa la repartizarea computerizată la liceu.

După afişarea primelor rezultate la Evaluarea Naţională, au fost depuse 15.000 de contestaţii.

Rezultatele finale la Evaluarea Națională vor fi afişate sâmbătă, 27 iunie, iar în perioada 2 – 6 iulie 2020 are loc completarea fișelor pentru Admiterea la liceu. Primul pas în alegerea opțiunilor este identificarea filierei, profilului și, în cele din urmă, a specializării dorite.

Rezultatele repartizării computerizate, care va avea loc pe 10 iulie, vor fi afișate pe site-ul admitere.edu.ro/2020.

Admitere 2020. Cum se completează fișa de înscriere

 

Admiterea la liceu 2020 se va face, la fel ca și în ceilalți ani, în baza unei medii ponderate între media la evaluarea națională (80 la sută) și media generală de absolvire a ciclului gimnazial (20 de procente).

Între 2 și 6 iulie, părinții și absolvenții clasei a VIII vor completa fișele de înscriere, iar repartizarea computerizată va avea loc pe 10 iulie 2020.

Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor.

Cum se completează fișa de admitere pentru fiecare câmp în parte:

– Codul numeric personal (câmp obligatoriu)
– Data nașterii (câmp obligatoriu)
– Numele (câmp obligatoriu)
– Inițiala tatălui (câmp obligatoriu)
– Prenumele (câmp obligatoriu)
– Cod județ – cod școală proveniență (câmp obligatoriu) – se observă că sunt două seturi de căsuţe. În primul set se introduce codul judeţului iar în al doilea set se introduce codul şcolii de provenienţă
– Denumire (câmp obligatoriu) – reprezintă numele şcolii de provenienţă.
– Media claselor V-VIII (câmp obligatoriu) – media candidatului pe parcursul celor 4 ani de studiu.
– Media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota de la limba şi literatura română şi matematică
– Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII şi media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română şi matematică
– Notă Evaluare naţională limba şi literatura maternă (Această notă va participa la calculul mediei de admitere dacă nu se optează pentru eliminarea ei din calculul mediei de evaluare naţională)
– Media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă
– Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII şi generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă
– Notă la proba de limba maternă – este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la proba de limba maternă. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul şcolar judeţean.
– Notă la proba de limbă modernă – este compus din două zone: una destinată codului limbii şi o alta destinată notei primite de candidat la proba de limbă modernă. Codul limbii va fi preluat din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean.
– Opţiuni (câmp obligatoriu) – reprezintă lista opţiunilor alese de candidat. Ordinea opţiunilor de pe fişa este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni. Fiecare opţiune este formată din 3 cifre. Codul opţiunilor se preiau din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean.
– Diriginte (câmp obligatoriu) – semnătura dirigintelui candidatului.
– Candidat (câmp obligatoriu) – semnătura candidatului.
Părinte (câmp obligatoriu) – semnătura părintelui candidatului.

Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile ordinului ministerului Educației.

Astfel, admiterea la liceu 2020 se va face în baza unei medii ponderate între evaluarea națională (80 la sută) și media generală de absolvire a ciclului gimnazial (20 de procente).

Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN

unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

După repartizarea computerizată din prima etapă de admitere se rezolvă situaţiile speciale, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă.

Criteriul referitor la media de admitere se referă la media de admitere a ultimului admis prin repartizare computerizată şi se aplică în toate cazurile în care, în urma repartizării computerizate, s-au ocupat cele 28 de locuri alocate prin planul de şcolarizare la specializarea/clasa respectivă.

La procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021 participă numai elevii care au susţinut Evaluarea naţională 2020 şi a căror medie de admitere, calculată conform normelor este minimum 5.00 (cinci).

La înscrierea în unităţi de învăţământ liceal a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe.

Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şiau depus dosarele de înscriere în termen şi candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat se repartizează în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021.

Repartizarea candidaţilor menţionaţi la alineatul precedent în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021 se realizează de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, în şedinţă publică, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin.

Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021 de înscriere în clasa a IX-a din învăţământul liceal de stat, inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 24 august – până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021, în ordinea descrescătoare
a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin.

Admitere liceu 2020. Calendarul oficial

 

Calendarul oficial pentru admiterea la liceu în anul școlar 2020-2021 a fost decisă printr-un ordin de ministru, fiind publicată pe site-ul edu.ro.

2 – 6 iulie 2020 – Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

2-6 iulie 2020 – Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere

2-6 iulie 2020 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere

3-7 iulie 2020 – Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

7 iulie 2020 – Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

8 iulie 2020 – Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice

9 iulie 2020 – Verificarea şi corectarea eventualelor erori din bazele de date

10 iulie 2020 – Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021

10 iulie 2020 – Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

13-16 iulie – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

16 iulie 2020 – Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere

17, 20 şi 21 iulie 2020 – Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

Admitere 2020. Reguli pentru elevii din seriile anterioare

 

Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021, repartizarea a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face în două etape.

Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, aprobată prin Ordinul ministrului Educaţiei.

Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere de la învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o/un filieră/domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021.

Pentru continuarea studiilor de către aceşti absolvenţi se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului Educației, cu modificările şi completările ulterioare.

Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021 şi care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi, dar nu au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ pot participa la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021.

Distribuie:

Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.